Algemene Voorwaarden OODJE

1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, transacties en/of aanbiedingen gedaan of aangegaan met derden door OODJE of bestellingen voortvloeiend uit de website van OODJE.
Afwijkende bepalingen dienen nadrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen, voor zover deze niet in de plaats treden van de bepalingen van deze voorwaarden, geacht deze voorwaarden aan te nemen.
Door een bestelling te plaatsen geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van OODJE.

2. Overeenkomsten/aanbiedingen
Een overeenkomst komt als volgt tot stand:
De klant plaatst een bestelling via de website (mail of telefonisch). Indien het product voorradig is, stuurt OODJE per e-mail een orderbevestiging met de betaalgegevens. Op dit moment is de koopovereenkomst
gesloten en is het product door de klant gereserveerd. Verwerking van bestelling gaat op volgorde van binnenkomst.
De klant betaalt het op de orderbevestiging genoemde bedrag o.v.v. het ordernummer. De betaling dient binnen 14 dagen na orderdatum op rekening van OODJE binnen te zijn, anders wordt de bestelling geannuleerd.
De bestelling zal binnen 10 dagen na ontvangst van de betaling worden verstuurd.
Alle aanbiedingen van OODJE zijn vrijblijvend en OODJE behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen.
Prijswjzingen zijn te allen tijde voorbehouden. OODJE heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de OODJE website te wijzigen. Bij een prijsopgave bestaat geen verplichting voor OODJE tot levering indien dit door omstandigheden niet mogelijk blijkt.
De producten op de website kunnen qua kleur licht afwijken van de werkelijkheid.

3. Prijzen en betaling
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Voor boeken geldt het 6% BTW-tarief, overige producten geldt het 19% BTW-tarief.
De vermelde diensten/workshops zijn in euro's, maar exclusief BTW en reiskosten.
De verzendkosten worden per bestelling apart in rekening gebracht en kunnen per product verschillen.
De verzending wordt verzorgt door TNT Post en daarvoor worden TNT tarieven gerekend.
De bezorgkosten worden vermeld op de orderbevestiging.
Alle betalingen moeten gebeuren door storting of overschrijving op de bankrekening van OODJE.
OODJE behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren. Bij ontvangst van de bestelling en
betaling door de koper, zal OODJE een eventuele prijswijziging niet meer aan de koper doorberekenen.

4. Overmacht
OODJE is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
OODJE is niet aansprakelijk voor onbedoelde typefouten.

5. Levering
De door OODJE opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de
klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover noodzakelijk de opgegeven levertijden gelden vanaf het moment van ontvangst van betaling door de klant.
Op verzoek kan een pakket verzekerd worden verzonden. OODJE is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de koper zou kunnen leiden als gevolg van het niet leveren. Schade aan de verpakking wordt niet gezien als productschade en OODJE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan verpakking
door transport. Ook is OODJE niet verantwoordelijk voor eventuele fouten van TNT Post.

6. Eigendom van producten
Alle aan de klant geleverde producten blijven eigendom van OODJE, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de overeenkomst geleverde zaken volledig aan OODJE zijn voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over. OODJE heeft de vrijheid om ten alle tijden haar producten, ook de producten reeds verkocht, te gebruiken voor haar
eigen publiciteit of promotie.

7. Zichttermijn
De klant is gerechtigd de koopovereenkomst met OODJE te ontbinden binnen 7 werkdagen na levering van de bestelling. De klant dient OODJE hiervan schriftelijk (brief of e-mail) binnen bovengenoemde termijn op de hoogte te stellen en de betreffende bestelling aan OODJE, ongebruikt, onbeschadigd en compleet te retourneren. Het totaalbedrag van de artikelen wordt door OODJE binnen 10 dagen na ontvangst van de retourzending op rekening van de klant teruggestort. Alle verzendkosten zijn voor rekening van de klant, net als het risico van de retourzending.
OODJE behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren of om niet het volledige bedrag te crediteren als het vermoeden bestaat dat het artikel reeds gebruikt is, of door de klant beschadigd.

8. Klachten
Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 werkdagen na ontvangst, per schriftelijke bevestiging aan OODJE te worden gemeld, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht. OODJE zal uiteraard eventuele klachten altijd naar alle redelijkheid proberen op te lossen.

9. Privacy statement
Uw persoonlijke gegevens zullen wij niet ter beschikking stellen aan derden. Ik waardeer het vertrouwen dat u in OODJE stelt en ik zal alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.
Op verzoek zal ik uw geregistreerde gegevens aan u verzenden. Uw persoonsgegevens zijn opgenomen in het klantenbestand van OODJE, zodat ik u kan informeren over nieuwe ontwikkelingen/uitgaven.
Indien u dit niet wenst, kunt u dit laten weten via info@oodje.nl. U hebt recht op inzage in uw gegevens en
verbetering van deze gegevens.

10. Adres
OODJE
Sint Lebuinuslaan 30
5643 SB EINDHOVEN
info@oodje.nl
www.oodje.nl
Rabobank Eindhoven 1556 75 885
KvK Eindhoven 17248010
BTW NL 141605492B01
(terug)